Начало  
Решения  
Услуги  
Продукти  
Глобус ERP  
Ключови възможности  
Иновационно решение  
Модули  
Back Office модули  
Front Office модули  
Процес на внедряване  
Архитектура и технологии  
GPS Такси  
ТИС  
Сервизна система  
Автосервизна система  
Автопарк контрол  
Партньори  
Клиенти  
За Нас  
Контакти  


Глобус ERP - Back Office модули

Финансово-счетоводно управление

Системата за финансово управление е разработена, за да обслужва изцяло финансовите и счетоводни операции на организацията.

 • автоматизирана и динамична организация на финансово-счетоводната дейност на фирмата;
 • oбщо счетоводство;
 • касови операции;
 • взаимоотношения с Клиенти / Доставчици;
 • банки и банкови операции;
 • работа с множество валути и валутни курсове;
 • бързо генерирани на отчети, справки и анализи, необходими на мениджмънта.

Реализирани са множество връзки с другите модули на системата, като например: Складoво стопанство, Личен състав, ТРЗ, МТС и др.

Складово стопанство. Дълготрайни активи

Основните функции, които този модул обхваща са: процеса на заскладяване, изписване, бракуване на материали и следене на наличностите. За целта се използват множество стандартизирани документи като например: Складова разписка, Искане за материал, Приемо-предавателен протокол, Личен картон, Протокол за брак и др. Също така, модула дава възможност за създаване на: МОЛ, складове, контрагенти, номенклатури, мерни единици и т.н. Ето някои от ключовите характеристики на модула:

 • пълен контрол и отчетност на дейността по управление на стоково-материалните ценности - ДМА и НДА;
 • начисляване и отчитане на амортизация;
 • възможност за използване на линейни и индивидуални методи на амортизация;
 • автоматизирана преоценка на дълготраен актив;
 • следене на данъчно призната и реална амортизация на активите;
 • анализ на дейността, чрез генериране на множество отчети и справки;
 • оптимизиране на използването на активите на предприятието.

Благодарение на този модул, Вие можете динамично да следите всички ресурси и материални запаси, с които разполагате. Модула е тясно свързан със Счетоводно-финансовия модул и МТС.

Личен състав и административна организация

Чрез този модул Вие можете да изградите в електронен вид йерархичната структура на Вашата организация. По този начин можете лесно да моделирате и поддържате актуална структурата на вашата организация. Всеки един елемент от структурата съдържа както задължителните по кодекса на труда реквизити, така и допълнителни. Например за даден служител те са:

 • име, ЕГН, лична карта, лични данни за връзка, пол, семейно положение;
 • служебен телефон, e-mail, образование, квалификация, чужди езици;
 • платен/неплатен, полагаем отпуск;
 • длъжност, длъжностна характеристика;
 • данни при сключване на трудовия договор, данни по договор в момента.

В модула могат да бъдат направени множество справки, както за оперативните нужди на служителите в отдел "Личен състав", така и на ръководството на компанията.

Бизнес администриране

Този модул предоставя един иновационен подход за задаване правомощията (достъпа) на потребителите до системата. Чрез него, потребителите на този модул, наречени "Бизнес администратори" могат да определят кой какви правомощия ще има на база на това какви задължения и отговорности са възложени на служителите от техните ръководители. Изключително мощен е и механизма за детайлизиране на правото на достъп до даден ресурс:

 • на ниво операция (например: четене, редактиране, преместване, изтриване и т.н.);
 • на ниво състояние на документ (например: без цена/с цена, осчетоводен/неосчетоводен и т.н.);
 • на ниво конкретен запис (например: склад "Централен склад", склад "Резервни части за производството", отдел: "Качествен контрол" и т.н.).

Чрез изключително гъвкавия механизъм на администриране, системата предоставя възможност за осъществяване на оптимален контрол и разпределяне на отговорността, като в същото време се запазва конфиденциалността на информацията.

Системно администриране

Този модул служи за организиране и управление на системната информация, сигурността на достъп и съхранение на информацията в системата. Потребителите на този модул са Системните администратори в една организация. Тук те ще могат да:

 • активират и деактивират отделни модули в системата;
 • създават, активират, редактират и деактивират потребителите на системата;
 • задават и променят потребителско име, парола за достъп, е-mail (за системни съобщения ) и т.н.
 • задават Бизнес администраторите в системата;

и до там техните правомощия се изчерпват. От тук нататък, управлението на достъпа и правомощията на служителите се определя от Бизнес администраторите, отговарящи за определени бизнес процеси според функциите, които изпълняват те в системата.

МТС – Материално техническо снабдяване

Модулът е предназначен за автоматизация, следене и оптимизация на Доставките и изразходването на материали и техника. Главната цел на модула е да обедини всички доставки, трансфери и движения на материали и техника в структурата на организацията. Ползите от внедряването на този модул са:

 • обобщена и подробна информация за доставки, материални наличности и транзакции между и към отделните складове и обекти;
 • възможност да се обобщи, оптимизира и съхрани документално процесът на доставка към цялата организация и нейните клонове
 • следенето на работния процес в реално време. В следствие на това, организацията ще може бързо да реагира и отстранява евентуални възникнали проблеми при закъснения на доставките.

Регистър договори

Обхвата на модул Регистър договори е да автоматизира и улесни работата на специалистите от отдел Реализация на договорите, като обхване работния процес свързан със съставяне, преглед, оформяне и регистриране на договорите. Целта на модула е да документира, проследи и анализира работния процес по изготвянето на даден договор в структурите на организацията.